Si të blini

Hyni në portalin tonë online dhe seleksiononi titujt që ju interesojnë. Në vijim plotësoni të gjitha të dhënat që ju kërkohen për faturimin e librit. Keni tre opsione për kryerjen e pagesës: me transfertë bankare, kartë krediti dhe Pick-up point (pagesë në dorë).

Pagesë me transfertë bankare

Nëse zgjidhni të paguani me transfertë bankare keni në dispozicion këto të dhëna:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL60212110470000000000585417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë/Euro: 95727335301
Iban: AL57208111010000095727335301

Pagesë me kartë krediti
Nëse zgjidhni të paguani me kartë krediti pranohen të gjitha kartat Visa (3D secure VbV)

Pick up point
Pasi ta keni rezervuar librin online ju mund ta paguani dhe ta tërhiqni direkt pranë librarisë sonë me adrese:
Rruga e Barrikadave, Pallati “Galeria e Tiranës”, kati III, Tiranë.